Tin cập nhật về ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất trong bộ ISO 9000 về quản lý chất lượng mà có thể được chứng nhận. Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động của nó. Thực tế, có hơn một triệu công ty và tổ chức ở hơn 170 quốc gia được chứng nhận theo ISO 9001.

Tiêu chuẩn này dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm sự tập trung mạnh vào khách hàng, sự động viên và tham gia của ban lãnh đạo, phương pháp tiếp cận quy trình và cải tiến liên tục. Những nguyên tắc này được giải thích chi tiết hơn trong các nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO.

Sử dụng ISO 9001 giúp đảm bảo rằng khách hàng nhận được các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt và ổn định, điều này mang lại nhiều lợi ích kinh doanh.

ISO 9001:2015, phiên bản hiện hành, đã được soát xét và xác nhận vào năm 2021. Do đó, phiên bản này vẫn còn hiệu lực.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

a) cần chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp luật và quy định áp dụng, và

b) nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quy trình để cải tiến hệ thống và đảm bảo tuân thủ với yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp luật và quy định áp dụng.

Tất cả các yêu cầu của ISO 9001:2015 là tổng quát và có ý định áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, không phân biệt loại hình hay quy mô của nó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

Nguồn: www.iso.org