ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Các lợi ích khi áp dụng

  • Đảm bảo khả năng cung cấp ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu luật định.
  • Quản lý hiệu quả các rủi ro an toàn thực phẩm trong các quá trình.
  • Đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

[Theo iso.org]

Bao nhiêu tổ chức đã được chứng nhận?

Hình 1: Chứng nhận ISO 22000 toàn cầu đến 2017 theo kết quả khảo sát của của iso.org
Hình 2: Chứng nhận ISO 22000 tại Việt nam đến 2017 theo kết quả khảo sát của iso.org

[Dữ liệu kết quả khảo sát 2017 của iso.org xem tại đây]

TDC đã thực hiện 57 dự án

Hình 3: Số dự án ISO 22000 TDC đã tư vấn – đào tạo giai đoạn 2001 – 11/2018

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo xem tại đây

Mô hình tương tác các quá trình

Hình 4: Mô hình tương tác các quá trình – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm