Dịch vụ

Tất cả các dịch vụ tư vấn – đào tạo do TDC triển khai tại nơi của Khách hàng đều bắt đầu bằng hoạt động thu thập thông tin hiện trạng và nhu cầu của Khách hàng yêu cầu dịch vụ. Hoạt động thu thập thông tin này có thể là:

  • Phỏng vấn từ xa (qua điện thoại, email,…), hoặc
  • Khảo sát tại hiện trường, bao gồm phỏng vấn các cá nhân liên quan, xem xét hệ thống văn bản, điều kiện cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc (nếu cần thiết).

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo tóm tắt như sau:

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo

Các chương trình tư vấn luôn kèm theo phụ lục xác định rõ nội dung tối thiểu, gồm:

  • Nội dung công việc được thực hiện
  • Số ngày tư vấn viên thực hiện (mandays) & khoảng thời gian thực hiện
  • Trách nhiệm của tư vấn
  • Trách nhiệm của khách hàng
  • Các đầu ra chuyển giao, mục đích / lợi ích