ISO HIỆU QUẢ TỨC THÌ ÁP DỤNG CHO SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

ISO HIỆU QUẢ TỨC THÌ ÁP DỤNG CHO SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ. VIẾT RA CÁC ĐIỀU ĐÚNG TẠI TỪNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, THỰC HIỆN TUÂN THỦ ĐÚNG CÁC ĐIỀU ĐÚNG ĐÃ VIẾT RA, SẼ TẠO RA KẾT QUẢ ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG