HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ

Khi hoạch định chiến lược
Cần thực hiện việc sau
Phải hiểu rõ bối cảnh
Doanh nghiệp Bạn hoạt động

Hãy xem xét kết quả
Trong quá khứ ba năm
Các bài học là gì?
Mạnh yếu ra làm sao?

Xem sản phẩm, dịch vụ
Đang cung cấp hiện nay
Có hấp dẫn khách hàng
Lợi nhuận cao hay thấp?

Phân tích về tài chính
Bốn nhóm chỉ số sau
Thanh khoản và rủi ro
Năng suất cùng lợi nhuận

Xác định cấu trúc ngành
Năm áp lực cạnh tranh
Của Michael Porter
Tích hợp cùng PESTLE

Tất cả các điều trên
Hãy đưa vào S- WOT
Ban lãnh đạo động não
Hình thành các chiến lược

Khi đã đến đây rồi
Cần quan tâm điều này
Coi chừng quá nhiều thứ
Không thực hiện nổi đâu

Đặc biệt các doanh nghiệp
Vừa nhỏ lại vừa ít
Nguồn lực với kinh nghiệm
Hãy sử dụng ma trận

Của Stephen Covey
Nổi tiếng toàn thế giới
Quan trọng với khẩn cấp
Xác định các ưu tiên

Chiến lược cần thực hiện
Tăng trưởng hoặc ổn định?
Hay cắt giảm quy mô?
Hoặc đa dạng nguồn thu

Giảm bớt sự lệ thuộc
Vào một ít khách hàng?
Điều gì phải cải tiến?
Về cấu trúc chi phí

Hoặc tạo ra khác biệt
Tái định vị giá trị
Để giữ vững cạnh tranh
Vượt qua cơn bão táp

Hãy làm ngay đi nhé
Tạo vững chắc tương lai
Nhưng bạn lại đắn đo
Đó là điều phải làm

Nói dễ, làm mới khó
Bởi vì khó đủ điều
Thông tin thì quá thiếu
Năng lực lại quá yếu

Hãy an tâm bạn nhé
Sử dụng CHAT – A- I
Giải quyết ngay tức khắc
Các điều khó của Bạn

Giúp Bạn hoạch định tốt
Chiến lược của tương lai
Nếu bạn không biết cách
Tôi sẽ giúp bạn ngay.

Trân trọng kính chào!

Công ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu.