NHỮNG ĐIỀU MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT ĐỂ NHÂN RỘNG YẾU TỐ THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐIỀU MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT ĐỂ NHÂN RỘNG YẾU TỐ THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP. ISO 9001:2015 GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC 2 LỢI ÍCH: 1. CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH 2. NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG THÔNG QUA PHÂN TÍCH RỦI RO, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

LÃNG PHÍ DO SALES

SALES CÓ THỂ GÂY RA LÃNG PHÍ KHI PHÓNG ĐẠI CÁC YẾU TỐ TÍCH CỰ CỦA SẢN PHẨM, CŨNG NHƯ NÓI GIẢM CÁC GIỚI HẠN CỦA SẢN PHẨM. KHIẾN KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG, ĐÂY LÀ LÃNG PHÍ RẤT LỚN GÂY TỔN THẤT CHO DOANH NGHIỆP