ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

Lợi ích của việc áp dụng

  • Quản lý nhu cầu sử dụng năng lượng hiện tại. Đánh giá nhu cầu sử dụng trong tương lai và tìm kiếm các cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
  • Thiết lập đường năng  lượng cơ sở và hệ thống giám sát, báo cáo tiêu thụ năng lượng, từ đó có các hành động xử lý kịp thời nhằm đảm bảo đạt mục tiêu về sử dụng và tiêu thụ năng lượng.
  • Có công cụ báo cáo hữu hiệu về kết quả thực hiện các cam kết đối với sử dụng và tiêu thụ năng lượng

Bao nhiêu đơn vị đã được chứng nhận?

Hình 1: Chứng nhận ISO 50001 toàn cầu đến 2017 theo kết quả khảo sát của iso.org
Hình 2: Chứng nhận ISO 50001 tại Việt nam đến 2017 theo kết quả khảo sát của iso.org

[Dữ liệu khảo sát 2017 của iso.org xem tại đây]

TDC đã thực hiện tư vấn 8 dự án

Hình 3: Số dự án ISO 50001 TDC đã thực hiện tính đến 11/2018

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo xem tại đây.