Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản

Tổng cục thủy sản vừa có Văn bản số 1123/TCTS-NTTS chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp dùng trong nuôi trồng thủy sản và an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản. Theo đó, Tổng cục thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống thanh tra chuyên ngành thủy sản.
Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình sản xuất, lưu thông, mua bán và sử dụng thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cơ sở nuôi nhỏ lẻ và các đại lý phân phối vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản. Kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Tổng cục thủy sản để phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện kiểm tra, truy xuất và xử lý triệt để tại cơ sở sản xuất và nhập khẩu. Huy động, phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.
Các Sở NN&PTNT cần tổ chức triển khai toàn diện, hiệu quả Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Kiểm tra và phân loại 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản được thống kê. Xử lý nghiêm và truyền thông công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh xếp loại C tái phạm và cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
Theo: khoahocphothong

Leave a Reply

Your email address will not be published.