Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Nghe nói làm ISO là theo qui trình, vậy có trường hợp ngoại lệ không?

Nghe nói làm ISO là theo qui trình, vậy có trường hợp ngoại lệ không?

Các bước triển khai ISO tóm lược như sau:

  • 1. Viết ra những gì đúng phải làm
  • 2. Làm đúng theo những gì đã viết
  • 3. Kiểm tra và duy trì bằng chứng
  • 4. Thực hiện các cải tiến

Như vậy, khi bạn không làm theo quy trình đã viết ra thì có thể rơi vào các trường hợp sau:

  • 1. Không tuân thủ (cam kết) đối với những gì được viết ra
  • 2. Những điều viết ra không phải là những điều đúng phải làm
Cả hai tình huống trên đều không đúng theo tinh thần ISO. Trường hợp phát hiện quy trình sai, nhưng chưa kịp sửa đổi thì vẫn có thể thực hiện không đúng theo quy trình để đảm bảo kết quả đúng, dầu vậy, bạn cũng đang thực hiện theo quy trình (chỉ khác là lúc này nó chưa được cập nhật thành văn bản mà thôi).